หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > โครงการอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 1”
โครงการอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 1”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-31 12:00:51

>> View all pictures in Google Drive click here <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา วิทยากรบรรยาย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงานด้านการเงินการคลังในภาครัฐ รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์Download