หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > วันที่สองของการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่สองของการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-09 11:05:12

(3 ต.ค. 62) วันที่สองของการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ผ่องรัศมี อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ ปรับ เปลี่ยน วิสัยทัศน์ การพัฒนาแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ให้กับผู้บริหารคณะและคณาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน นอกจากนี้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาเพื่อหารือร่วมกันในการปรับปรุงรายวิชาแกนกลุ่มสาขาวิชาอีกด้วยDownload