หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-26 15:41:46

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมขึ้น ณ ห้อง 4222 และ 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ 2) สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาจากผู้ปกครอง และ 3) เตรียมความพร้อมด้านทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโปรแกรม Excel พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่

          กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร ได้แก่ ดร. ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาใหม่พร้อมด้วยผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในระดับมาก ผลที่ได้รับจากโครงการคาดว่านักศึกษาจะมีอัตราการตกออกและออกกลางคันลดลง รวมทั้งผลการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องการการคำนวณเชิงตัวเลขที่ดีขึ้น
Download