หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนฯ โชว์ศักยภาพ ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านออกแบบและเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการ 460th International Conference on Science, Engineering & Technology - ICSET 2019
นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนฯ โชว์ศักยภาพ ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านออกแบบและเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการ 460th International Conference on Science, Engineering & Technology - ICSET 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-01 14:16:37

นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนฯ โชว์ศักยภาพ ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านออกแบบและเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการ 460th International Conference on Science, Engineering & Technology - ICSET 2019


นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนฯ โชว์ศักยภาพร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านออกแบบและเทคโนโลยี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาและคณาจารย์จำนวน 15 ราย เดินทางเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ 460th International Conference on Science, Engineering & Technology - ICSET 2019 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมีหัวข้อบทความที่นำเสนอดังต่อไปนี้

1. นางสาวจุฑารัตน์ โถบำรุง นำเสนอบทความในหัวข้อ “การผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตสีโพรเซสฐานน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้ว” (Production of Offset Printing Inks from Used Palm Oil Base)

2. นางสาวปุณณาณี แท่งทองคำ นำเสนอบทความในหัวข้อ “การออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ Royal siam goat milk” (Royal Siam Goat Milk Corporate Identity Design)

3. นายชยุตพงศ์ ขวัญอยู่ นำเสนอบทความในหัวข้อ “แนวทางสร้างเอกลักษณ์พาณิชยกรรมในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด” (Commercial Identity Creation Approach in Koh Kret Community Area)

4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยสมบัตรเนตร นำเสนอบทความในหัวข้อ “การออกแบบกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสินค้าของตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร” (Graphic Design on Packaging to Promote the Products of Mahachai Market, Samut Sakhon Province)

5. นายชุติพงศ์ เนียมทอง, นางสาวจารุมาศ แสงสง่า และนางสาวชนิตา พันทอง บทความวิชาการในหัวข้อ “สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้สวนสาธารณะ กรณีศึกษา: สวนเบญจกิติ” (Environment and Security in Assets and Life for Public Park Users Case Study: Benchakitti Park)

6. นางสาวกมลวรรณ มะลิใจ นำเสนอบทความในหัวข้อ “ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (Graphic Design on Packaging for Image Presentation of Phra Nakhorn Si Ayutthaya)

7. นายปิยณัฐ บุญนราพิทักษ์ นำเสนอบทความในหัวข้อ “โครงการการศึกษารูปแบบบ้านพักอาศัยชุมชนริมน้ำเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” (The Project of Studying the Model of Housing in the Waterfront Community of Koh Kret, Nonthaburi)

8. นางสาวอรนุช ธุลี นำเสนอบทความในหัวข้อ “โครงการออกแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถาปัตยกรรมวัดมอญเกาะเกร็ด” (Website Design Project for Public Relations in the Architecture Mon Temple of Koh Kret)

9. นายสหรัฐ ลำภาษี นำเสนอบทความในหัวข้อ “การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ” (Corporate Identity Design of National Science Center for Education)

10. อาจารย์จิติมา เสือทอง นำเสนอบทความในหัวข้อ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บ้านขุนสมุทรจีน” (Ban Khun Samut Chin’s Public Relations Media Design)

11. นางสาววรุณศรี วงศ์สุวรรณ และ อาจารย์ขวัญใจ สุขก้อน บทความวิชาการในหัวข้อ “การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ภูมิใจในรูปร่างของตนเอง” (2 D Animation Design title : Be proud of your bodies)

12. นางสาวฝุ่นทิพย์ กางกรณ์ และ อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ บทความวิชาการในหัวข้อ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย” (Design of Public Relations Media of Baan Tookkatoon Hoonkrabok Thai Puppet Museum)

13. อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา นำเสนอบทความในหัวข้อ “The Development of Aroma Diffuser from Height Porosity Ceramics Body from Rice Husk ash”

14. อาจารย์ธงชัย ทองมา นำเสนอบทความในหัวข้อ “Landscape Design and Seaside tourist area management for Community – Based Tourism Case study Ban Bang Ket, Cha-am District Phetchaburi Province”

15. อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี นำเสนอบทความในหัวข้อ “Landscape Design and Seaside tourist area management for Community – Based Tourism Case study Ban Bang Ket, Cha-am District Phetchaburi Province”


Download