หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-14 11:24:59

คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับ นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะทำงาน ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมครุภัณฑ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี


Download