หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ จับมือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
คณะเทคโนฯ จับมือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-29 10:12:05

คณะเทคโนฯ จับมือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกร


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรระบบคลาวด์ การใช้เว็บไซต์ตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยมี ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Download