หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > น.ศ. นำเสนองานวิจัย หัวข้อเรื่อง “เว็บตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบขนาน”
น.ศ. นำเสนองานวิจัย หัวข้อเรื่อง “เว็บตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบขนาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-09 15:12:31

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย หัวข้อเรื่อง “เว็บตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบขนาน”


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายวีรชน วันแอเลาะ นายสุพลชัย โพธิ์ทอง และนางสาวอภิญญา เจริญชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย หัวข้อเรื่อง 
“เว็บตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบขนาน” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Graduate School Mini-Conference 2018 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมี รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ และ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ 

ณ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ : ภาพข่าว


Download