หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 3
"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-06-19 13:49:28

"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ 
พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 3


เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการอบรม "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ให้ความรู้โดย ท่านวิทยากร 
อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานพัสดุ

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าวDownload