หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > “สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”
“สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-15 11:32:55

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” หัวข้อการอบรม : Lecture Facebook Marketing


เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” หัวข้อการอบรม : Lecture Facebook Marketing ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ โดยบรรยากาศการอบรมนักศึกษามีความสนุกสนานและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

รัณวรัชญ์ บุญถึก : ถ่ายภาพ

ณธกมล ลูกคำ : รายงาน
Download