หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 14:52:45

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบางพูดใน จังหวัดนนทบุรี


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์
ขวัญเรือน รัศมี
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
ณ วัดบางพูดใน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาและเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี : ภาพข่าว

Download