หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4
ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 11:34:19

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2561 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักความสำคัญของการฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน การปฏิบัติตนภายหลังการฝึกงาน และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 4711

อุบลรัตน์ เดือดขุนทด : ถ่ายภาพ

ณธกมล ลูกคำ : รายงานDownload