หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการ“ปฏิบัติธรรมนำสุข”
โครงการ“ปฏิบัติธรรมนำสุข”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 14:54:00

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข”


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ขึ้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 ทุกสาขาวิชา ณ ห้อง 4701 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รัณวรัชญ์ บุญถึก : ถ่ายภาพ

ณธกมล ลูกคำ : รายงาน

Download