หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การใช้โปรแกรม Minitab
การใช้โปรแกรม Minitab

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 11:03:41

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสมัครงานต่อไป ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 4222 อาคาร 42
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวิทยากร คือ คุณรัฐพงษ์ ยอดสีมา จากบริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและบริการด้านเทคนิคของ Minitab ในประเทศไทย

โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม มีประโยชน์หลายประการ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ การทดสอบสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือคุณภาพ (QC Tools) ผังควบคุมกระบวนการ การประเมินผลความสามารถของกระบวนการ การออกแบบการทดลอง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ดร.ไสว ศิริทองถาวร : ภาพข่าว
Download