หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ศึกษาดูงาน SE-ED Book
ศึกษาดูงาน SE-ED Book

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 11:12:18

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานณ ศูนย์กระจายสินค้า ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ถนนบางนา-ตราด กม.21


เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดย ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานณ ศูนย์กระจายสินค้า
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ถนนบางนา-ตราด กม.21 ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
(Best practices) ของระบบการบริหาร บุคลากร รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย
ที่มีการบูรณาการงานทางการจัดการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน อันประกอบด้วย ระบบการสั่งซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์ การประมวลผลคำสั่งซื้อ การคลังสินค้า การขนย้ายสินค้าภายใน การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่งและโลจิสติกส์ย้อนกลับ เข้าด้วยกัน การศึกษาดูงานเริ่มจากการบรรยายระบบการบริหารของศูนย์กระจายสินค้า
ในภาพรวม ต่อจากนั้นเป็นการเยี่ยมชมสถานที่และการปฏิบัติงานจริงที่หน้างานของแต่ละฝ่าย

ซึ่งจากการศึกษาดูงานของนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้
ความสนุกสนานเป็นกันเองของคณะวิทยากรตลอดการบรรยายแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เติมเต็มองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาจากทฤษฎี มาสู่การนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ดร.ไสว ศิริทองถาวร : ภาพข่าว

Download