หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-21 09:55:34

นางสาววริศรา เลิศสิทธิสุทธิ์ และนายพัฒนพงษ์ เกียรติภัทรชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นางสาววริศรา เลิศสิทธิสุทธิ์ และนายพัฒนพงษ์ เกียรติภัทรชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Robotic Promoter Design for Faculty of Industrial Technology,SSRU ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 9 Local &Global Sustainability : Meeting the Challenges & Sharing the Solution ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทโดยมีอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษางานวิจัยดังกล่าว

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว


Download