หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-03-05 14:41:22

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ขอแสดงความยินดีค่ะ