หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลจากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลจากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:27:45

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลจากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ครั้งที่ 10


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 – 2560 จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย นายขวัญชัย ทิมทอง และนางสาวลักษณลักษณ์ สำแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากผลงาน “โคมระบำฟักทอง”


นอกจากนี้ นางสาวนิสิตา เดชอุดมวัฒนา และนางสาววิภาดา สุขใจเจริญพร ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “นั่งต่อกัน Lego chair” ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Download