หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-16 12:07:28

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธ์ กรรมการบริษัทผู้รับมอบอำนาจ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ห้อง 4350 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างผลงานและแสดงความสามารถด้านการออกแบบ รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้มีความน่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่นยืน ซึ่งข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงานDownload