ผลการค้นหา : อาจารย์

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ ทุน บพท. ปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และอาจารย์ ณัฐิดา จันหอม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาห ...
2023-11-17 13:40:04
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณา (รอบแรก) ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตส ...
2023-11-17 13:55:45