ผลการค้นหา : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรองรับเทคโนโลยี 4.0”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดโครงการอบรม เรื่อ ...
2019-07-03 13:15:11