หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา > บรรยายเรื่อง การใช้งาน Google Meet
บรรยายเรื่อง การใช้งาน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 67

บรรยายเรื่อง การใช้งาน Google Meet ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://fb.watch/6_gHH1a5fh