Project Training FIT SSRU
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 

"แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง 
ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ ๓ 

และหลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณา 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑ 


Download เอกสารรายละเอียด , แบบตอบรับเข้าร่วมฯ , แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ >>>

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ 2 หลักสูตร (ก.ค.-ส.ค.63)


โครงการแนวทางการจัดทำขอบเขตของงานฯ TOR รุ่นที่ 3 (25-26 ก.ค. 63)


โครงการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ รุ่นที่ 1 (1-2 ส.ค. 63)