Building Reports


รายงานการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4221


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4223


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4224


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4241