Bachelor Degree Program Bachelor Degree Program


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Program in Management Technology)
     + แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of Real Estate and Facility Management)
     + แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management)
     + แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Innovation)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design and Packaging)
     + แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design)
     + แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robot Engineering) (เปิดรับนักศึกษาปี 2565)