Home > News > Official News > Faculty of Industrial Technology   Hand in hand with the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Organized training to raise the standard of agricultural products online for farmers groups
Faculty of Industrial Technology   Hand in hand with the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Organized training to raise the standard of agricultural products online for farmers groups

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-29 10:12:05

Faculty of Industrial Technology   Hand in hand with the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Organized training to raise the standard of agricultural products online for farmers groups


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรระบบคลาวด์ การใช้เว็บไซต์ตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยมี ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Download