Home > News > Student News > Branch Facility Management View Profile And seminars on topics. Human Resource Management & Organization
Branch Facility Management View Profile And seminars on topics. Human Resource Management & Organization

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-17 15:59:45

Branch Facility Management View Profile And seminars on topics. Human Resource Management & Organization

เมื่อวันจันทร์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ.ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี, อ.ชุติพงค์ เนียมทอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ได้รับทั้งความรู้และการต้อนรับเป็นอย่างดี กับการศึกษาดูงาน และการสัมมนาในหัวข้อ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ให้เกียรติบรรยายโดย คุณ เสวก มีลาภกิจ รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหาร (บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารฟอร์จูน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร : ภาพข่าว


Download