Home > News > Student News > Project Post training Student Professional Experience Academic Year 1/2018
Project Post training Student Professional Experience Academic Year 1/2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-17 09:39:51

Project Post training Student Professional Experience Academic Year 1/2018


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จำนวน 150 คน โดยมีอาจารย์ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัณฐิกา หงษ์ทอง และทีมงานจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ที่มาให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และแนวทางในการดำรงชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา อีกทั้งในเรื่องของการสมัครงาน การเขียน resume
และการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ณธกมล ลูกคำ : ภาพข่าว
Download