Home > News > Course News > "Strengthen the foundation The professional parcel for the professional" 1st edition
"Strengthen the foundation The professional parcel for the professional" 1st edition

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-27 11:28:34

"Strengthen the foundation The professional parcel for the professional" 1st edition


เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงาน รวมถึงสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน 

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ , ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว