Home > News > Academic Research Award News > Project Published Thesis Students in Graphic and Multimedia Design
Project Published Thesis Students in Graphic and Multimedia Design

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-14 15:31:00

Project Published Thesis Students in Graphic and Multimedia Design


เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเผยแพร่ผลงานการออกแบบและแสดงศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน







Download