Home > News > Course News > "Welcome Act. Procurement And government procurement. " 1st edition
"Welcome Act. Procurement And government procurement. " 1st edition

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 14:45:30

"Welcome Act. Procurement And government procurement. " 1st edition


เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1" ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
กองพัสดุ กรมชลประทาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงานDownload