Home > News > Student News > Building Resource Management Organize projects Academic seminar subject Restaurant business area design And the project environment.
Building Resource Management Organize projects Academic seminar subject Restaurant business area design And the project environment.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-16 12:14:41

Branch Facility Management Organize projects Academic seminar
subject Restaurant business area design And the project environment.


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และอาจารย์มนพัทธ์ สีขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การออกแบบพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารและสภาพแวดล้อมโครงการ ให้แก่นักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ

โดยเชิญวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญการทำบูติคโฮเต็ลผู้เขียนหนังสือ "เปลี่ยนบ้านเก่า เป็นบูติคโฮเต็ล" เจ้าของโรงแรม
สามเสน 5 สไตล์บูติค และ คุณจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ ผู้เขียนหนังสือ "คัมภีร์ Hostel Bible" เจ้าของโรงแรมหลับดี สไตล์ Hostel เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาให้ความรู้กับนักศึกษา
ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

Download