Home > News > Official News > Sign the Memorandum Academic Cooperation (MOU) Between Suan Sunandha Rajabhat University With VTA Group Co., Ltd.
Sign the Memorandum Academic Cooperation (MOU) Between Suan Sunandha Rajabhat University With VTA Group Co., Ltd.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-16 12:07:28

Sign the Memorandum Academic Cooperation (MOU) Between Suan Sunandha Rajabhat University With VTA Group Co., Ltd.


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธ์ กรรมการบริษัทผู้รับมอบอำนาจ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ห้อง 4350 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างผลงานและแสดงความสามารถด้านการออกแบบ รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้มีความน่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่นยืน ซึ่งข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงานDownload