Home > News > Course News > "Four-Year Local Development Plan (2018 - 2021)", 2nd edition
"Four-Year Local Development Plan (2018 - 2021)", 2nd edition

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-16 12:05:19

"Four-Year Local Development Plan (2018 - 2021)", 2nd edition


เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ทรงเกียรติ นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และทีมวิทยากร มอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมอบรม สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน


Download