Home > News > Academic Research Award News
Academic Research Award News

ROV SSRU First Blood Challenge
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV S ...
2018-10-17 16:07:05
Current News