Home > Announcement > Download > เอกสารขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
เอกสารขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-16 15:38:24

เอกสารขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา


นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้นักศึกษาปรินท์เอกสารฉบับนี้ยื่นให้กับสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อขอยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

Download : แบบฟอร์มยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf