หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (1)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (1)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-05 00:55:47

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี

ทาง กยศ. จะให้นักศึกษากู้ยืมตามจำนวนที่นักศึกษาต้องจ่ายจริงให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการปรับลดใบแจ้งหนี้จากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานในการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564

หากใบแจ้งหนี้ปรับลดเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยืมทันที