หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อ COVID-19
การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-26 17:41:41

ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย

โดยนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา

จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

อย่างเคร่งครัด หากพบว่านักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ

นำตนเองเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง

โดยเหตุอันไม่จำเป็น จะไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้

**สามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ งานกองทุนพัฒนานักศึกษา เบอร์ 02-1601354 หรือติดต่อสอบถามที่ Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  https://www.facebook.com/ssru.stu/