หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-19 10:46:58กำหนดการรับสมัคร
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th1 - 15 ธ.ค. 61
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์25 ธ.ค. 61
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio10 - 11 ม.ค. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS26 ม.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์28 ม.ค. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS30 - 31 ม.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 ก.พ. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต6 - 19 ก.พ. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา20 - 21 ก.พ. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(รอประกาศ)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)

รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์28 มี.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (โควตาความสามารถพิเศษ)4 เม.ย. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS22 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์24 เม.ย. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS24 - 25 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา27 เม.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต28 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
  รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม และทำสัญญาโครงการทุนเพชรสุนันทา23 พ.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา (โควตา)23 - 24 พ.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(รอประกาศ)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://mytcas.com17 - 29 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ https://admission.ssru.ac.th9 พ.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)14 พ.ค. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS15 พ.ค. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCASไม่ต้องยืนยัน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา17 พ.ค. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต18 - 22 พ.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา23 - 24 พ.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(รอประกาศ)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) 
      ตารางแสดงจำนวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://mytcas.com9 - 19 พ.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์29 พ.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio4 มิ.ย. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS6 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา7 มิ.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต8 - 25 มิ.ย. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา26 - 27 มิ.ย. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(รอประกาศ)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดตอคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์11 มิ.ย. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio12 มิ.ย. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS15 มิ.ย. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS17 - 18 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา20 มิ.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต21 - 25 มิ.ย. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา26 - 27 มิ.ย. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(รอประกาศ)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62