ผู้บริหาร/อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก D.Des. (Product Design) Swinburne  University of Technology

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10. 2017