ทำเนียบคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


             1.   

           ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล

ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2542 - 2547
 
  2.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2548 - 2553
 
  3.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2554 - ปัจจุบัน
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             10. 2017