ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


             1.   

           ชื่อ - ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2550 - ปัจจุบัน
 
  2.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2550 - 2557
 
  3.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสักกฉัฐ ศิวะบวร

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2550 - 2551
 
  4.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาศัย

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2552 - 2555
 
  5.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : นางเทียมใจ ยอร์เกนเซน

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2552 - 2553
 
  6.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : นายยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2556 - 2557
 
  7.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2558 - ปัจจุบัน
 
  8.  

  ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่ง : 2558 - ปัจจุบัน
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
10. 2017