สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

    สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่

กับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เป็นประธาน อาจารย์จิติมา
เสือทอง หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและกราฟิกและมัลติมิเดีย ผู้รับผิดชอบโครงการ

ณ 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์จิติมา เสือทอง : ภาพข่าว  

>> คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม <<

09. 2017