นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          เพื่อแสดงความมุ่งมันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

          ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ

          1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

          2. ด้านรับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

          3. ด้านองค์การ

          4. ด้านผู้ปฏฺบัติงาน 


>> คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<
10. 2017