ประวัติความเป็นมา

    ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพัฒนาและเปิดสอนคณะต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับคณะซึ่งมีประวัติความเป็นมาตามลำดับดังนี้

  ปีการศึกษา 2522
           เปิดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  ปีการศึกษา 2527
           เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีก่อสร้างและคณะเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ยกเลิกคณะอุตสาหกรรมศิลป์เนื่องจากเกิดสภาวะครูล้นตลาด

  ปีการศึกษา 2533
           เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะช่างอุตสาหกรรม

  ปีพุทธศักราช 2538
           ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันใหม่จากเดิมวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ซึ่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

  ปีการศึกษา 2539
           เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

  ปีการศึกษา 2540
           เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  ปีการศึกษา 2541
           เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า

  ปีการศึกษา 2542
           เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

  ปีการศึกษา 2545
           เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  ปีการศึกษา 2546
           เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  ปีพุทธศักราช 2547
           สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

  ปีพุทธศักราช 2548
           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการประกาศการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ปีพุทธศักราช 2548
           เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะการจัดการเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คณะได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และคณะคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 

  ปีพุทธศักราช 2549
           เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

  ปีพุทธศักราช 2553
           เปิดสอนระดับริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ปีพุทธศักราช 2555
           เปิดสอนสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี

  ปีพุทธศักราช 2556
           
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 ปี     Faculty of Industrial Technology 

  Faculty of Industrial Technology (FIT) is one of a highly productive faculty in Suan Sunandha Rajabhat University. FIT is located at the building No. 43 in the SSRU main campus. Our campuses are close to public transport. We provide specialized facilities and unique learning environments to support students in their studies.

  Our initiatives embrace sustainability, cross-cultural partnerships and equal opportunity. By 2020 FIT will be leading of technology and innovation in the group of Rajabhat University. Emerging technology has contributed to disruption and progress in methods of education. Innovation and creativity drive FIT approach to delivering excellence in education. We focus on high-quality, personalized approach to education with world-class research facilities and partnerships with industry. We ensure our students receive the tools they need to thrive in today’s competitive workplace.

   

  Over 10 years ago Faculty of Industrial Technology began with simple premise: to provide technical education to a sector of society. In 2005 the faculty of Industrial Technology was established by the amalgamation of five advanced departments from the faculty of Science and Technology which are department of industrial design, department of printing technology, department of industrial electrical technology, department of electronics technology and department of industrial management technology.


  FIT continue to focus on emerging technologies, industry engagement and flexible learning options. Nowadays, FIT offered training and education in 15 programs following.

           1. Architecture Program in Architecture
           2. Industrial Design
           3. Graphic and Multimedia Design
           4. Metrology and Quality System
           5. Interior & Exhibit ion Design
           6. Computer Engineering
           7. Printing and Packaging Design
           8. Industrial Electrical Technology
           9. Electronics Technology
           10. Safety Technology and Occupational Health
           11. Industrial Management Technology
           12. Technology Computer Application in Architecture
           13. Facility Management
           14. Printing Technology
           15. Technology Management Program (Master Degree)


10. 2017