ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


  ปรัชญา

           ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี


  วิสัยทัศน์

           หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ


  พันธกิจ

           1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
           2. การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน
           3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
           4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา


  ยุทธศาสตร์

           ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
           
     10. 2017