กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีุอุตสาหกรรม
          
   

               1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ประธานกรรมการ
    2. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
    3. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
    4. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
    5. อาจารย์รัชศักดิ์ สารนอก กรรมการ
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์ กรรมการ
    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทร กรรมการ
    8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน กรรมการ
    9. นางสาวบัญนษร สันฐาน กรรมการ
    10. นางพรพิศ ประดิษฐ์พงษ์ กรรมการ

   

10. 2017