อัตลักษณ์

     อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


  อัตลักษณ์ (Identity) :
   

              นักปฏิบัติมืออาชีพ  เอกลักษณ์ (Uniqueness) :

              เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้


  ค่านิยมหลัก (Core Values) :

              F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
              I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
              T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม     Faculty of Industrial technology

  Identity :
              
              Professionalism


  Uniqueness :

              Emphasis the etiquette of Suan Sunandha palace and foster learning environment


  Core Values :

              F (Fast) : complete all assignment at great speed without any delay
              I  (Inspiration) : think of new idea creatively
              T (Teamwork) : work well together

10. 2017