โครงการ / อบรม ที่กำลังดำเนินการ

   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง 

"พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่"


รุ่นที่ 1 : ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560         ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


รุ่นที่ 2 : ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 : ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560       ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,900 บาท ราคาดังกล่าวรวมถึง

1. กระเป๋า / เอกสารประกอบการอบรม / แผ่น CD ข้อมูลประกอบการอบรม

2. วุฒิบัตร

3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

4. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน


สำรองที่นั่งอบรมได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 14-26

โทรสาร 0-2160-1440 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ID Line : fit.ssru

ติดต่อแผนกสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 0-2422-9222 โทรสาร 0-2433-5880


>> Download รายละเอียด กำหนดการ ใบตอบรับ ใบจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ <<
    โครงการ / อบรม ที่ผ่านมาแล้ว

 คลิ๊กหัวข้อที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1. "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1 (16-17 มีนาคม 2560)
   
2. "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2 (4-5 เมษายน 2560)
   
3. "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1" (22-23 เมษายน 2560)
   
4. “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่
  (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
  ระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 (1-2 พฤษภาคม 2560)
   
5. "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2" (20-21 พฤษภาคม 2560)
   
6. "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 (1-2 กรกฎาคม 2560)
   
7. "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 2 (29-30 กรกฎาคม 2560)
   
8. "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 3 (29-30 กรกฎาคม 2560)
   
   10. 2017