โครงการ / อบรม ที่กำลังดำเนินการ               คลิ๊กหัวข้อที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


   


      ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม 

              พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 


                ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

                เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

                
                รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ระนองการ์เด้นท์ จังหวัดระนอง

                รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ภูธารารีสอร์ท จังหวัดระนอง

                รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

               
                ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,900 บาท ราคาดังกล่าวรวมถึง

                1. กระเป๋า / เอกสารประกอบการอบรม / แผ่น CD

                2. วุฒิบัตร

                3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

                4. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน


                >> สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่ <<


               สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-160-1438 ต่อ 14-26 
         
               โทรสาร 02-160-1440

               หรือ LineID : fit.ssru

               Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Facebook.com/ssru.fit
    โครงการ / อบรม ที่ผ่านมาแล้ว  


1. "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1 (16-17 มีนาคม 2560)
   
2. "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2 (4-5 เมษายน 2560)
   
3. "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1" (22-23 เมษายน 2560)
   
4. “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่
  (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
  ระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 (1-2 พฤษภาคม 2560)
   
5. "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2" (20-21 พฤษภาคม 2560)06. 2017