โครงการ / อบรม ที่กำลังดำเนินการ

   
    โครงการ / อบรม ที่ผ่านมาแล้ว

 คลิ๊กหัวข้อที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


1. "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1 (16-17 มีนาคม 2560)
   
2. "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2 (4-5 เมษายน 2560)
   
3. "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1" (22-23 เมษายน 2560)
   
4. “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่
  (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
  ระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 (1-2 พฤษภาคม 2560)
   
5. "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2" (20-21 พฤษภาคม 2560)
   
6. "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 (1-2 กรกฎาคม 2560)
   
7. "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 2
   
8. "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 3 (29-30 กรกฎาคม 2560)
   
   08. 2017