กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562
 

             1. ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารคณบดี 
    ◊ ปกหน้า                  
    ◊ สารอธิการบดี  
    ◊ สารคณบดี  

 2. คำนำ, สารบัญ  
    ◊ คำนำ 
    สารบัญ   

 3. ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน  
    ◊ ประวัติหน่วยงาน 

 4. ส่วนที่ 2 โครงสร้าง  
    ◊ โครงสร้าง 

 5. ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ  
    ◊ นิยามหรือคำจำกัดความ 

 6. ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังปรจำปี 2559 - 2562  
    ◊ กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562 

 7. ภาคผนวก, ปกหลัง  
    ◊ ภาคผนวก 
    ◊ ปกหลัง 
 
 
Download : กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562 (ฉบับเต็ม)


10. 2017