บริการวิชาการ


» บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 «
   
   ชื่อแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   ชื่อฐานความรู้ : เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
   เอกสาร : ปั้มชัก-มีแบต  ปั้มชัก-ไม่มีแบต10. 2017